Yangi hujjatlar

“Б” ҳарфи

 • БАҲО
  БАҲО – фуқаролик ҳуқуқи бўйича шартномаларни бажарганлик учун тарафларнинг келишуви б-н белгиланган ҳақ. Қонунда назарда тутилган ҳолларда тегишли ваколатга эга…
  Continue reading »
 • БАДАРҒА
  БАДАРҒА – 1) XIX–XX–а. бошларида чор Россиясида шахсни суд орқали ёки маъмурий тартибда бирор ш. ёхуд муайян губернадан узоқлаштириш. Бунда…
  Continue reading »
 • БАГАЖ
  БАГАЖ – жўнатиш учун идишга жойланган ва йўловчи томонидан ушбу транспорт воситаларида олиб кетиладиган буюмлар. Б. тушунчаси темир йўл ва…
  Continue reading »
 • БАХТСИЗ ҲОДИСА
  БАХТСИЗ ҲОДИСА – судга мурожаат қилиб, ҳал қилиш имконияти бўлмаса ва бу тегишли ҳужжат б-н тасдиқланса, суд Б.ҳ. фактини белгилашга…
  Continue reading »
 • БАХТСИЗ ҲОДИСА ҲАҚИДА ДАЛОЛАТНОМА
  БАХТСИЗ ҲОДИСА ҲАҚИДА ДАЛОЛАТНОМА - ходим ўз хизмат вазифаларини бажараётгани чоғида юз берган ҳодиса оқибатида меҳнат қобилиятини бир кундан кўпроқ…
  Continue reading »
 • БАЙРАМ КУНЛАРИ
  БАЙРАМ КУНЛАРИ – ЎзРда расмий байрам деб эълон қилинган кунлар. МКнинг 131-м.га биноан улар 1 январь – Янги й.; 8…
  Continue reading »
 • БАЙРОҚ ҚОНУНИ
  БАЙРОҚ ҚОНУНИ – халқаро хусусий ҳуқуқда кема қайси бир давлатнинг байроғи остида сузаётган бўлса, ўша давлатнинг қонуни қўлланилиши. Б.қ. асосан…
  Continue reading »
 • БАЛИҚ ОВЛАШ
  БАЛИҚ ОВЛАШ – балиқ ва умуртқасиз сув ҳайвонларини тутиш. ЎзРнинг “Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонунининг 18–19-м.даларига…
  Continue reading »
 • БАЛЛИСТИК ТЎЛҚИН
  БАЛЛИСТИК ТЎЛҚИН – жуда тез, овоз тезлигида учаётган снаряд ёки ўқ ҳавода ҳосил қилган, ҳавонинг зичлашган ҳолати. Б.т. қўзғалган ва…
  Continue reading »
 • БАЛЛИСТИТ
  БАЛЛИСТИТ – тутинсиз порохнинг, суюқ нитроэфирда (кўпинча бошқа портловчи моддалар б-н бирга) қайта ишланган, целлюлоза нитрати (одатда, коллоксилин)дан иборат бўлган…
  Continue reading »
 • БАНК
  БАНК – юридик ва жисмоний шахслардан омонатлар қабул қилиш ҳамда қабул қилинган маблағлардан таваккал қилиб кредит бериш ёки инвестициялаш учун…
  Continue reading »
 • БАНК ЧЕКИ
  БАНК ЧЕКИ – тижорат банкининг ҳисоб-китоб чеки, мижознинг хизмат кўрсатувчи банкига чек берувчининг счётидан чек ушловчининг счётига маълум суммадаги маблағларни…
  Continue reading »
 • БАНК ФИЛИАЛИ
  БАНК ФИЛИАЛИ – банк номидан банк фаолиятини амалга оширувчи алоҳида бўлинма. Банклар ЎзРда ўз филиалларини очишлари мумкин. Филиалларнинг раҳбарларини уларни…
  Continue reading »
 • БАНК ҲИСОБВАРАҒИ ШАРТНОМАСИ
  БАНК ҲИСОБВАРАҒИ ШАРТНОМАСИ – банк ҳисобварағи шартномаси бўйича бир тараф – банк ёки бошқа кредит муассасаси (бундан буён матнда –…
  Continue reading »
 • БАНК ОМОНАТИ
  БАНК ОМОНАТИ – омонатчи учун келиб тушган пул маблағини қабул қилган бир томоннинг шартномада назарда тутилган шартлар асосида ва тартибда…
  Continue reading »
 • БАНК ОМОНАТИ–ДЕПОЗИТИ
  БАНК ОМОНАТИ–ДЕПОЗИТИ – талаб қилиниши б-ноқ ёки тўловни амалга оширувчи шахс б-н тўловни олувчи шахс ёхуд уларнинг қонуний вакиллари ўртасида…
  Continue reading »
 • БАНК ОМОНАТИ ШАРТНОМАСИ
  БАНК ОМОНАТИ ШАРТНОМАСИ – бир тарафдан (омонатчидан) қабул қилиб олган ёки унинг номига келган пул суммасини (омонатни) қабул қилиб олган…
  Continue reading »
 • БАНК ҚОНУНЧИЛИГИ
  БАНК ҚОНУНЧИЛИГИ – ваколатли давлат органлари томонидан ўз ваколати доирасида қабул қилинган ва банк тизими ва банк фаолиятини тартибга солувчи…
  Continue reading »
 • БАНК СЕРТИФИКАТИ
  БАНК СЕРТИФИКАТИ – эмитент банк томонидан унинг номига мижознинг пул маблағларини қўйилганлиги тўғрисида ёзма гувоҳнома. Б.с. ўз эгасига ёки унинг…
  Continue reading »
 • БАНК СИРИ
  БАНК СИРИ – банк томонидан муҳофаза қилинадиган маълумотлар: ўз мижозларининг (вакилларининг) операциялари, ҳисобварақлари ва омонатларига доир маълумотлар; банк ўз мижозига…
  Continue reading »
 • БАНК ТИЗИМИ
  БАНК ТИЗИМИ – у ёки бу давлатда муайян бир тарихий даврда мавжуд бўлган турли шаклдаги банклар ва банк и-тларининг ўзаро…
  Continue reading »
 • БАНКЛАР АУДИТИ
  БАНКЛАР АУДИТИ – банклар фаолиятини қонун ҳужжатларига мувофиқ аудиторлик текширишларини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган аудиторлар томонидан ҳар й.…
  Continue reading »
 • БАНКЛАРАРО ОПЕРАЦИЯЛАР
  БАНКЛАРАРО ОПЕРАЦИЯЛАР – банк операцияларининг бир кўриниши бўлиб, унда банк хизматининг ижрочилари ва қабул қилиб олувчилари сифатида банк муассасалари қатнашади.…
  Continue reading »
 • БАНКНИНГ УСТАВ КАПИТАЛИ
  БАНКНИНГ УСТАВ КАПИТАЛИ – банк муассислари ва акциядорлари тўлаган пул маблағлари. Кредитга ва гаровга олинган маблағлардан ҳамда бошқа жалб этилган…
  Continue reading »
 • БАНКНОТ – БАНК БИЛЕТИ
  БАНКНОТ – БАНК БИЛЕТИ – давлат банки томонидан чиқарилган фоизсиз мажбуриятлар – кредит билетлари; кредит маблағларининг асосий кўриниши; давлат харажатларини,…
  Continue reading »
 • БАНКРОТЛИК
  БАНКРОТЛИК – хўжалик суди томонидан эътироф этилган, қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини тўла қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича…
  Continue reading »
 • БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ
  БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ – шахс ва жамият ҳаётини ташкил этишнинг янги модели. Сайёрамизда юзага келган вазият экологик муаммоларни кишилик жамиятининг барча…
  Continue reading »
 • БАРИМТА (баранта
  БАРИМТА (баранта) – кўчманчи қабилаларда бир уруққа бошқа бир уруғ томонидан етказилган зарарни тўлашга ёки таҳқир қилинган томоннинг иззат–нафсини қондиришга…
  Continue reading »
 • БАРКЛАЙ
  БАРКЛАЙ – ов милтиқларининг патронларига капсул (пистон) ўрнатиш учун ишлатиладиган мослама. Патронларда Б. мосламаси қолдирадиган излар ушбу патронларни идентификация қилишга…
  Continue reading »
 • БАРМОҚ НАҚШЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ
  БАРМОҚ НАҚШЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ – папиляр нақшнинг ўзига хослиги (индивидуаллиги) уни тавсифловчи белгилар йиғиндисининг такрорланмаслигидан иборатдир. Папиляр нақшлар умумий ва хусусий…
  Continue reading »
 • БАРМОҚНИНГ ДИСТАЛ ОҚИМИ
  БАРМОҚНИНГ ДИСТАЛ ОҚИМИ - одам қўлининг бармоқлари тузилиш жиҳатидан дистал, яъни тирноқ ости нақш чизиқлари ҳисобланади. Тирноқ ости нақш чизиқлари…
  Continue reading »
 • БАРМОҚНИНГ ПОЗИТИВ ВА НЕГАТИВ ИЗЛАРИ
  БАРМОҚНИНГ ПОЗИТИВ ВА НЕГАТИВ ИЗЛАРИ - турли моддий нарсаларда шахс томонидан қолдирилган қўл ва бармоқ излари. Одамнинг қўли теккан юза…
  Continue reading »
 • БАРТАРАФ ҚИЛИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ
  БАРТАРАФ ҚИЛИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ – фуқарони ҳуқуқий жавобгарликдан озод этувчи асослардан бири. Б.қ.б.к. одатда шартномали муносабатларга нисбатан татбиқ этилади. ФКнинг…
  Continue reading »
 • БАРТЕР
  БАРТЕР – айирбошлаш шартномасида бир тараф иккинчи тарафга товарни бошқа товарга алмаштириш йўли б-н топшириши. Одатда, айирбошланаётган товарнинг қиймати бир-бирига…
  Continue reading »
 • БАЁННОМА
  БАЁННОМА – бирор масала юзасидан расмий ёзма баёнот, билдириш, тушунтириш. МЖК га (281–, 286–, 289–290-м.лар) асосан маъмурий процессуал ҳужжат ҳисобланади.…
  Continue reading »
 • БАЁННОМА ТУЗИШ
  БАЁННОМА ТУЗИШ – Б. котиб томонидан суд мажлисининг ўзида ёки алоҳида процессуал ҳаракат амалга оширилганида мажлисдан ташқари тузилади. Ишда иштирок…
  Continue reading »
 • БАЖАРИШНИНГ МУМКИН БЎЛМАСЛИГИ
  БАЖАРИШНИНГ МУМКИН БЎЛМАСЛИГИ – қарздорнинг мажбурият мазмунини ташкил этган ҳаракатларни бажаришга имконияти бўлмагани. ФКнинг 349-м.да кўрсатилишича, агар тарафлардан биронтаси ўзи…
  Continue reading »
 • БАЖАРУВЧИ
  БАЖАРУВЧИ – ЖКнинг 28-м.га кўра, жиноятни бевосита, тўла ёки қисман содир этган ёхуд ЖКга мувофиқ жавобгарликка тортилиши мумкин бўлмаган шахслардан…
  Continue reading »
 • БЕДАPАК ЙЎҚОЛГАН ДЕБ ТОПИШ
  БЕДАPАК ЙЎҚОЛГАН ДЕБ ТОПИШ - бедаpак йўқолган деб топилган ёки ўлган деб эълон қилинган фуқаpо қайтиб келган ёки унинг турар…
  Continue reading »
 • БЕКОР ТУРИБ ҚОЛИШ
  БЕКОР ТУРИБ ҚОЛИШ – ходимнинг айби б-н ёки ишлаб чиқаришга оид объектив сабаблар энергия таъминотидаги узилиш, хом ашё йўқлиги ва…
  Continue reading »
 • БЕЛГИЛАРНИНГ ВАРИАНТЛАРИ
  БЕЛГИЛАРНИНГ ВАРИАНТЛАРИ – хат белгиларининг турли шаклда ифода этилиши. Хат ва имзоларнинг умумий тузилиши, ёзиш услуби ҳар бир шахсда ўзига…
  Continue reading »
 • БЕМОРГА ЁРДАМ КЎРСАТМАСЛИК
  БЕМОРГА ЁРДАМ КЎРСАТМАСЛИК – ЖК 116-м.га кўра қонун ёки махсус қоидаларга мувофиқ касалга ёрдам кўрсатиши шарт бўлган шахснинг узрли сабабсиз…
  Continue reading »
 • БЕНИФИЦИАР
  БЕНИФИЦИАР – мажбуриятни таъминлаш усулларидан бири бўлган кафолатда принципалнинг кредитори. Кафолатда принципалнинг Б. олдидаги ўз асосий мажбурияти лозим даражада бажаришини…
  Continue reading »
 • БЕПАРВОЛИК
  БЕПАРВОЛИК – жиноят содир этган шахснинг ўз хулқ–атвори қонунда назарда тутилган ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигига бефарқ қараш. Агар…
  Continue reading »
 • БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ
  БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ – юридик ёрдам сўраб мурожаат этган жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги сабабли ёки бошқа асосларга кўра ундан ҳақ…
  Continue reading »
 • БЕШ КУНЛИК ИШ ҲАФТАСИ
  БЕШ КУНЛИК ИШ ҲАФТАСИ - ходимлар учун белгиланган иш ҳафтаси турларидан бири. Беш кун иш ва узлуксиз икки кун дам…
  Continue reading »
 • БЕСОҚОЛБОЗЛИК
  БЕСОҚОЛБОЗЛИК – эркакнинг эркак б-н жинсий эҳтиёжини қондиришга қаратилган ҳаракатлари (ЖК 120-м.). (муал. - М.Рустамбоев)  
  Continue reading »
 • БЕВОСИТА ДЕМОКРАТИЯ
  БЕВОСИТА ДЕМОКРАТИЯ – халқнинг ўз ҳокимиятини бевосита амалга ошириш шакллари ва воситалари (и-тлари) мажмуини қамраб олувчи тушунча. Бевосита демократия негизини…
  Continue reading »
 • БЕВОСИТАЛИК ТАМОЙИЛИ
  БЕВОСИТАЛИК ТАМОЙИЛИ – фуқаролик, хўжалик ва жиноят процессида фақат суд ишларини юритишга оид махсус тамойилларидан бири. Б.т. биринчи инстанция суди…
  Continue reading »
 • БЕЗОРИЛИК
  БЕЗОРИЛИК – жамият аҳлоқ қоидаларини бузиш, менсимаслик, тақиқланган жойларда алкоголь ичимликлар ичиш, фуқароларга ҳақоратомуз муомала ва шилқимлик қилиш, уят сўзлар…
  Continue reading »
 • БИЙЛАР СУДИ
  БИЙЛАР СУДИ – шариат ва урф–одатларга таяниб иш кўрадиган суд. Б.с. қозоқ ва қирғиз халқлари тарихига мансуб. Чор Россияси маъмурияти…
  Continue reading »
 • БИЛВОСИТА ИШБАЙ ҲАҚ
  БИЛВОСИТА ИШБАЙ ҲАҚ - ходим бажарадиган ишни миқдор ва сифат жиҳатдан баҳолаш қийин бўлган ҳолларда ёрдамчи касбларда ишловчи ходимларга (мас.,…
  Continue reading »
 • БИЛВОСИТА САЙЛОВЛАР
  БИЛВОСИТА САЙЛОВЛАР – сайлов тизими. Унда вакиллик органининг депутатлари қуйи турган сайлов органлари таркибидан аҳоли томонидан сайланган вакиллар ёхуд қуйи…
  Continue reading »
 • БИОЭКОСАН
  БИОЭКОСАН – ЎзР Халқ таълими вазирлиги тизимида биология–экология–саломатлик йўналишидаги республика ёшларининг ўқув–услубий мажмуаси. Мажмуа мактабдан ташқари таълим муассасаси ҳисобланади. У…
  Continue reading »
 • БИОГРАФИК УСЛУБ
  БИОГРАФИК УСЛУБ – криминал психология, криминология, криминалистика ва б. фанларда кенг тарқалган инсоннинг хусусиятларини аниқлашга мўлжалланган тадқиқот усули. Индивиднинг турмуш…
  Continue reading »
 • БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИК
  БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИК – тирик организмнинг мураккаблиги, ўз функцияларини ўзи созлаш қобилияти ва улардан ҳар томонлама фойдаланиш имкониятини акс эттирувчи биологик…
  Continue reading »
 • БИОСФЕРА
  БИОСФЕРА (юнонча bios – ҳаёт, sphaira – шар) – ер қобиқларидан (сфераларидан) бири бўлиб, унинг таркиби ва энергетикаси асосан тирик…
  Continue reading »
 • БИОСФЕРА ҚЎРИҚХОНАСИ
  БИОСФЕРА ҚЎРИҚХОНАСИ (инглизча biosphaira reserve) – ЮНЕСКОнинг биологик хилма-хилликни асраш ва унинг компонентларидан барқарор фойдаланиш қуроли бўлган “Инсон ва биосфера”…
  Continue reading »
 • БИОЦИД
  БИОЦИД - ҳаётдан маҳрум этиш. Инсониятга қарши қаратилган халқаро жиноят. Б. экоциддан фарқли равишда, инсониятга ва б. тирик жонзотларга қарши…
  Continue reading »
 • БИР ҚАНЧА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШ
  БИР ҚАНЧА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШ – шахс ЖК Махсус қисмининг турли м.да назарда тутилган икки ёки ундан ортиқ жиноятни содир…
  Continue reading »
 • БИР БУТУННИ ТАШКИЛ ЭТИШ
  БИР БУТУННИ ТАШКИЛ ЭТИШ – идентификациянинг тури. Жиноят содир бўлган жойларда жиноятга алоқадор нарса предметларнинг бир қисми (парча, бўлаги) топилиб,…
  Continue reading »
 • БИР ЙЎЛА ТЎЛАНАДИГАН СУҒУРТА БАДАЛИ
  БИР ЙЎЛА ТЎЛАНАДИГАН СУҒУРТА БАДАЛИ – суғурта шартномаси бўйича суғурта қилдирувчи томонидан суғурталовчига суғурта тўловларини бирданига тўлашдир. Уни тўлаш факти…
  Continue reading »
 • БИР КИШИЛИК КАМЕРАЛАР
  БИР КИШИЛИК КАМЕРАЛАР – маҳкумга нисбатан бошқа таъсир чораларини қўллаш ижобий натижа бермаган ҳолларда, уни умумий, қаттик ва махсус тартибли…
  Continue reading »
 • БИР НЕЧА ДАЪВОГАР ВА БИР НЕЧА ЖАВОБГАР
  БИР НЕЧА ДАЪВОГАР ВА БИР НЕЧА ЖАВОБГАР - судга бир неча даъвогар (шерик даъвогарлар) томонидан биргаликда ёки бир неча жавобгарга…
  Continue reading »
 • БИР НЕЧА ТАЛАБЛАРНИ АЖРАТИШ
  БИР НЕЧА ТАЛАБЛАРНИ АЖРАТИШ – агар аризани қабул қилаётган судья талабларни алоҳида кўриш мақсадга мувофиқ деб топса, бирлаштирилган талаблардан бирини…
  Continue reading »
 • БИР НЕЧА ТАЛАБНИ БИРЛАШТИРИШ
  БИР НЕЧА ТАЛАБНИ БИРЛАШТИРИШ – даъвогар бир аризада ўзаро боғлиқ бўлган бир неча талабни бирлаштиришга ҳақли. Бир неча талабни бирлаштиришда…
  Continue reading »
 • БИР НЕЧА ҲУКМ ЮЗАСИДАН ЖАЗО ТАЙИНЛАШ
  БИР НЕЧА ҲУКМ ЮЗАСИДАН ЖАЗО ТАЙИНЛАШ – маҳкум ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этганда, суд…
  Continue reading »
 • БИР НЕЧА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТГАНЛИК УЧУН ЖАЗО ТАЙИНЛАШ
  БИР НЕЧА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТГАНЛИК УЧУН ЖАЗО ТАЙИНЛАШ - шахс ЖК Махсус қисмининг турли м.да назарда тутилган икки ёки ундан…
  Continue reading »
 • БИР ТОМОНЛАМА БИТИМЛАР
  БИР ТОМОНЛАМА БИТИМЛАР – битим тузиш учун қонун ҳужжатларига ёки тарафларнинг келишувига мувофиқ бир тарафнинг хоҳиши зарур ва етарли бўлган…
  Continue reading »
 • БИР ТОМОНЛАМА ВОЗ КЕЧИШ
  БИР ТОМОНЛАМА ВОЗ КЕЧИШ – бир тарафнинг хоҳиши б-н мажбуриятни келгусида бажаришдан озод қилишга қаратилган бўлиб, ҳар икки тараф мажбуриятни…
  Continue reading »
 • БИРГАЛИКДАГИ ФАОЛИЯТ
  БИРГАЛИКДАГИ ФАОЛИЯТ – биргаликдаги фаолият тўғрисидаги шартнома асосида амалга оширилади. Қ.: Оддий ширкат шартномаси (муал. - И.Зокиров)
  Continue reading »
 • БИРГАЛИКДАГИ ТАЛАБ
  БИРГАЛИКДАГИ ТАЛАБ – солидар қарздорга кредитор тўла ҳажмда талаб қўйишга ҳақли. Мажбуриятни солидар кредиторлардан бирига нисбатан тўла бажариш қарздорни мажбуриятни…
  Continue reading »
 • БИРИНЧИ ИНСТАНЦИЯ СУДИ
  БИРИНЧИ ИНСТАНЦИЯ СУДИ – суд мажлисида иш ҳолатларини бевосита ўрганиб чиқиш ва аниқлаш ҳамда у асосда ҳал қилув қарори ва…
  Continue reading »
 • БИРЛАМЧИ ҲУЖЖАТЛАР
  БИРЛАМЧИ ҲУЖЖАТЛАР – бухгалтерлик ҳисобида хўжалик ишларини амалга ошириш чоғида тузиладиган ва унинг биринчи расмий далили бўлган ҳужжатлар. (муал. -…
  Continue reading »
 • БИРЖА БИТИМИ
  БИРЖА БИТИМИ – биржа томонидан рўйхатга олинган биржа товари хусусида биржа савдосининг биржада қайд этилган натижаси бўйича тузилган олди–сотди шартномаси.…
  Continue reading »
 • БИРЖА КУРСИ
  БИРЖА КУРСИ – биржада ташкил қилинувчи бозорда қимматбаҳо қоғозларнинг сотилиш нархи. (муал. - Н.Имомов)
  Continue reading »
 • БИРЖА ТОВАРИ
  БИРЖА ТОВАРИ – белгиланган тартибда биржа савдоларига чиқарилган муайян тур ва сифатдаги товар, шу жумладан, товарга доир стандарт, контракт. Ер,…
  Continue reading »
 • БИРЖА ВОСИТАЧИЛАРИ
  БИРЖА ВОСИТАЧИЛАРИ – биржа битимлари б.в. орқали тузилади. Улар (брокер) брокерлик ташкилотларига эга. Брокерлик ташкилотлари савдо–сотиқ (тижорат) ташкилотлардан ажратилган. Уларнинг…
  Continue reading »
 • БИТИМ
  БИТИМ – фуқаролик ҳуқуқида фуқаро ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқи ва мажбуриятларини ўрнатиш, ўзгартириш ёки тўхтатишга қаратилган ҳаракат. (муал. -…
  Continue reading »
 • БИТИМ ШАКЛЛАРИ
  БИТИМ ШАКЛЛАРИ – битим тузиш усули. Битимлар оғзаки ва ёзма (оддий ёки нотариал тасдиқланган) шаклда тузилади (ФКнинг 105-м., 1–банди). ФКнинг…
  Continue reading »
 • БИТИМ ТУЗИШ
  БИТИМ ТУЗИШ – жисмоний ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқлари ва бурчларини белгилаш, ўзгартириш ва бекор қилишга қаратилган ҳаракатларни белгиланган усулда,…
  Continue reading »
 • БИТИМЛАРНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ
  БИТИМЛАРНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ – ер участкалари ва б. кўчмас мол-мулк б-н боғлиқ (бошқа шахсга бериш, ипотека, узоқ муддатли ижара,…
  Continue reading »
 • БИТИМНИНГ ҲАҚИҚИЙ ЭМАСЛИГИ
  БИТИМНИНГ ҲАҚИҚИЙ ЭМАСЛИГИ – битимларнинг мазмуни қонунга ва қонун асосида чиқарилган ҳуқуқий ҳужжатларга, умуминсоний қоидаларга мувофиқ бўлмаса, уни тузувчи шахслар…
  Continue reading »
 • БЛАНКЕТ ДИСПОЗИЦИЯ
  БЛАНКЕТ ДИСПОЗИЦИЯ – муайян жиноятнинг белгиларини бошқа ҳуқуқ соҳасига оид қонунлар ёки меъёрий ҳужжатлар асосида аниқланиши. Мас., ЖКнинг 200-м. диспозицияси…
  Continue reading »
 • БОҚУВЧИСИНИ ЙЎҚОТГАНЛИК ПЕНСИЯСИ
  БОҚУВЧИСИНИ ЙЎҚОТГАНЛИК ПЕНСИЯСИ - турмуш кечиришнинг асосий манбаи саналувчи боқувчи шахс вафот этганлиги туфайли унинг қарамоғида ва таъминотида бўлиб келган…
  Continue reading »
 • БОЙ БЕРИЛГАН ФОЙДА
  БОЙ БЕРИЛГАН ФОЙДА – реал зарардан фарқли равишда мажбурият бузилиши натижасида кредитор ололмай қолган, лекин мажбурият ижро этилганда олиши мумкин…
  Continue reading »
 • БОЛА ТУҒИШ МУНОСАБАТИ БИЛАН БЕРИЛАДИГАН НАФАҚА
  БОЛА ТУҒИШ МУНОСАБАТИ БИЛАН БЕРИЛАДИГАН НАФАҚА - давлат ижтимоий суғуртаси йўли б-н бериладиган нафақаларнинг бир тури. Б.т.м.б.б.н. ишлаб турган оналарга…
  Continue reading »
 • БОЛАЛАР ҲУҚУҚИ
    БОЛАЛАР ҲУҚУҚИ – инсон ҳуқуқларининг болаларга тааллуқлилиги. Бир қатор давлатларда болаларнинг ҳуқуқи баъзи жиҳатлари б-н тенглашмаганлигини эътиборга олган ҳолда,…
  Continue reading »
 • БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАР МЕҲНАТИ
  БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАР МЕҲНАТИ – мамлакатимизда болалар (14 ёшгача фуқаролар) меҳнатидан фойдаланиш тақиқланади, 14 ёшдан 15 ёшгача бўлганлар фақат асосий…
  Continue reading »
 • БОЛАЛИКДАН НОГИРОНЛАР
  БОЛАЛИКДАН НОГИРОНЛАР – туғма ёки ҳаёт давомида олинган жароҳат, касаллик туфайли 16 ёшга етгунига қадар ногирон бўлиб қолган шахслар. Б.н.…
  Continue reading »
 • БОЛАНИ АЛМАШТИРИБ ҚЎЙИШ
  БОЛАНИ АЛМАШТИРИБ ҚЎЙИШ – янги туғилган ёки эмизикли чақалоқни бошқаси б-н (мас., касал болани соғлом бола б-н, қизни ўғил б-н,…
  Continue reading »
 • БОЛАНИНГ НАСЛ–НАСАБИНИ АНИҚЛАШ
  БОЛАНИНГ НАСЛ–НАСАБИНИ АНИҚЛАШ – боланинг муайян онадан (оналикни аниқлашда) ва муайян отадан (оталикни аниқлашда) туғилганлиги фактини аниқлаш. Оналикни аниқлаш фуқаролик…
  Continue reading »
 • БОСҚИНЧИЛИК
    БОСҚИНЧИЛИК – ўзганинг мулкини талон–тарож қилиш мақсадида ҳужум қилиб, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд худди…
  Continue reading »
 • БОШҚА ИШ ЖОЙИГА ЎТКАЗИШ
  БОШҚА ИШ ЖОЙИГА ЎТКАЗИШ - меҳнат шартномаси шартлари жиддий тарзда ўзгартирилмагани ҳолда ходимни бир корхона, муассаса, ташкилот ҳудуди доирасида бошқа…
  Continue reading »
 • БОШҚА ИШГА ЎТКАЗИШ
  БОШҚА ИШГА ЎТКАЗИШ – ходимнинг меҳнат функциялари (касби, лавозими, ундан талаб этиладиган малака, меҳнатнинг муҳим шартлари) ўзгартирилгани ҳолда унга бошқа…
  Continue reading »
 • БОШҚАРИШ
  БОШҚАРИШ – корхона, муассаса, ташкилот ва ш.к.ни идора қилиш, йўлга солиб туриш. Бундай б. маъмурий ҳуқуқда ижтимоий бошқарув деб қаралади.…
  Continue reading »
 • БОШҚАРУВ ШАКЛИ
  БОШҚАРУВ ШАКЛИ – давлат ҳокимиятини ташкил этиш тартиби. Б.ш. олий ва маҳаллий давлат органларини тузиш усулини ҳамда уларнинг бир-бири ва…
  Continue reading »
 • БОШҚАРУВ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР
  БОШҚАРУВ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР – бошқарув органларининг фаолиятига зарар етказадиган жиноятлар. ЖК 205–229 м.да ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш,…
  Continue reading »
 • БОШ АТТОРНЕЙ
  БОШ АТТОРНЕЙ – Буюк Британия, АҚШ, Бразилия, Венесуэла ва айрим бошқа давлатларда энг юқори лавозимли ҳуқуқий маслаҳатчи. Буюк Британияда Б.а.…
  Continue reading »
 • БОШ АУДИТОР
  БОШ АУДИТОР – Англиянинг собиқ мустамлакалари бўлган қатор мамлакатлар (Ҳиндистон, Непал, Кения, Мавритания, Барбадос, Замбия ва б.) да давлат молия–бюджет…
  Continue reading »
 • БОШ ПОЛИС
  БОШ ПОЛИС – бир турдаги мол-мулк (товарлар, юклар ва ҳ.) ларни муайян муддат давомида бир хилдаги шартларда суғурта қилдирувчининг суғурталовчи…
  Continue reading »
 • БОШ ПОЛИС БЎЙИЧА СУҒУРТАЛАШ
  БОШ ПОЛИС БЎЙИЧА СУҒУРТАЛАШ – бир турдаги мол-мулк (товарлар, юклар ва ҳ.) турли туркумларини муайян муддат давомида бир хилдаги шартларда…
  Continue reading »
 • БОШ ПУДРАТЧИ
  БОШ ПУДРАТЧИ – пудрат шартномасида белгиланган ишни пудратчининг шахсан ўзи бажариши қайд этилмаган бўлса, пудратчи ўз мажбуриятларининг бир қисмини бошқа…
  Continue reading »
 • БОШЛИҚҚА ҚАРШИЛИК КЎРСАТИШ ЁКИ УНИ ХИЗМАТ ВАЗИФАЛАРИНИ БУЗИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ
  БОШЛИҚҚА ҚАРШИЛИК КЎРСАТИШ ЁКИ УНИ ХИЗМАТ ВАЗИФАЛАРИНИ БУЗИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ – ЖКнинг 281-м.да бошлиққа ёки бошқа ҳарбий хизматчиларга улар мажбуриятларини…
  Continue reading »
 • БОШПАНА ҲУҚУҚИ
  БОШПАНА ҲУҚУҚИ – халқаро ва миллий ҳуқуққа оид тушунча. Халқаро ҳуқуқда Б.ҳ. асосий одатларга, шунингдек, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси…
  Continue reading »
 • БОЖ
  БОЖ – ЎзРнинг божхона чегарасидан товарлар олиб ўтилаётганда божхона органлари томонидан ундириладиган тўлов; божхона йиғимларининг турларидан бири. ЎзРда импорт божи,…
  Continue reading »
 • БОЖ ИМТИЁЗЛАРИ
  БОЖ ИМТИЁЗЛАРИ – юридик ва жисмоний шахсларга бойликлар, шахсий буюмлар, бошқа предметларни олиб кириш, олиб чиқиш ёки ўтказишда бериладиган афзалликлар.…
  Continue reading »
 • БОЖ ТАРИФИ
  БОЖ ТАРИФИ – божхона чегарасидан олиб ўтиладиган, ЎзР ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатураси принциплари ва қоидаларига мувофиқ ҳолда бир тизимга…
  Continue reading »
 • БОЖ ТЎЛОВЛАРИ
  БОЖ ТЎЛОВЛАРИ – товарлар ва транспорт воситаларининг божхона чегарасидан ўтишида, шунингдек, БК белгиланган бошқа ҳолатларда божхона органлари томонидан олинадиган тўловлар.…
  Continue reading »
 • БОЖ УНДИРИШ
  БОЖ УНДИРИШ – давлат божи суд муассасаларига бериладиган даъво аризаларидан, органлар ва мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракат (қарор)лари устидан берилган шикоятлар, алоҳида…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА БАҲОСИ
  БОЖХОНА БАҲОСИ – олиб кирилаётган товар юзасидан тузилган битимнинг қийматига қараб баҳолашнинг асосий усули. ЎзРнинг божхона ҳудудига олиб кирилаётган товарнинг…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА БРОКЕРИ (ВОСИТАЧИСИ)
  БОЖХОНА БРОКЕРИ (ВОСИТАЧИСИ) – ўзини вакил қилган шахс ҳисобидан ва унинг топшириғига биноан божхона расмийлаштируви бўйича операцияларни ўз номидан ўтказувчи…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ЧЕГАРАСИ
  БОЖХОНА ЧЕГАРАСИ – муайян давлатнинг божхона ҳудудини чекловчи шартли чизиқ: “Божхона чегараси – ЎзР божхона ҳудудининг чегараси”, б.ч. – ЎзР…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ДЕКЛАРАЦИЯСИ
  БОЖХОНА ДЕКЛАРАЦИЯСИ – божхона назоратини амалга ошириш учун зарур маълумотлар тўғрисидаги ёзма ёки оғзаки баёнот. Б.д. ЎзР Давлат божхона қўмитаси…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ГАРОВ ХАТИ
  БОЖХОНА ГАРОВ ХАТИ – юк эгаси бож тўлагунча юкларнинг гаровга олинганлигини тасдиқловчи ҳужжат. (муал. - А.Ли)
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ХИЗМАТИ
  БОЖХОНА ХИЗМАТИ – божхона органларида амалга ошириладиган давлат хизматининг таркибий қисми. Божхона хизмати органлари ЎзРнинг ягона божхона сиёсатини амалга ошириш…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ИШИ
  БОЖХОНА ИШИ – божхона органларининг божхона сиёсатини амалга ошириш юзасидан, божхона чегараси орқали олиб ўтишни назорат қилишда, шу жумладан, бундай…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ЙИҒИМЛАРИ
  БОЖХОНА ЙИҒИМЛАРИ – товарлар ва транспорт воситаларини, шу жумладан, кузатувчисиз багажда, халқаро почта жўнатмалари ва юкларда олиб ўтилаётган нотижорат мақсадларидаги…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА КИРИМЛАРИ
  БОЖХОНА КИРИМЛАРИ – божхона ҳаракатлари учун давлат бюджетининг киримлар бўлимига тушадиган маблағ. (муал. - А.Ли)
  Continue reading »
 • БОЖХОНА КРЕДИТИ
  БОЖХОНА КРЕДИТИ – баьзи мамлакатларнинг божхона муассасалари томонидан кечиктирилган вақт учун пошлина миқдорига фоизлар тўлашга кафолатлар берилганда божхона пошлинаси тўловларини…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА КЎРИГИДАН ЎТКАЗИШ
  БОЖХОНА КЎРИГИДАН ЎТКАЗИШ – товарлар ва транспорт воситаларини Б.к.ў. товарлар ва транспорт воситаларини божхона чегараси орқали олиб ўтишнинг қонунийлигини аниқлаш,…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА КЎЗДАН КЕЧИРУВИ
  БОЖХОНА КЎЗДАН КЕЧИРУВИ – божхона органларининг божхона қоидаларини бузишнинг бевосита объекти бўлган предметларни ёки корхона ва ташкилотлар ҳудудида ёки биноларида…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА НАЗОРАТИ
  БОЖХОНА НАЗОРАТИ – божхона органлари томонидан юклар, транспорт воситалари, валюталар ва валюта бойликларининг олиб кирилиши, олиб чиқилиши ёки олиб ўтилиши…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА НАЗОРАТИ ЗОНАСИ
  БОЖХОНА НАЗОРАТИ ЗОНАСИ – қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномаларга риоя этилишини таъминлаш мақсадида божхона назорати амалга ошириладиган ҳудуд. Б.н.з. божхона…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА НАЗОРАТИДАН ЭРКИН ЗОНА
  БОЖХОНА НАЗОРАТИДАН ЭРКИН ЗОНА – давлатнинг ҳудудий қисми, унда ташқи савдо битимлари предмети бўлган ҳар қандай моддий қимматликлар божхона назоратига…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ОМБОРИ
  БОЖХОНА ОМБОРИ – товарларни божхона назорати остида сақлашга мўлжалланган, махсус ажратилган ва жиҳозланган бинолар ёки бошқа жойлардир. Бошқа товарларга зарар…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ПОСТИ
  БОЖХОНА ПОСТИ – божхонанинг муайян жойда ёки муайян ҳудудда божхона орқали расмийлаштиришини ва божхона назоратини тўла ҳажмда амалга оширишга ваколатли…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ПУНКТИ
  БОЖХОНА ПУНКТИ – божхона вазифаларини бажаришга ваколатли бино ва б. майдонларга эга бўлган божхона маъмурий бирлиги. ЎзРда божхона органларининг тузилиш…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА РАСМИЙЛАШТИРУВИ
  БОЖХОНА РАСМИЙЛАШТИРУВИ – товарлар ва транспорт воситалари устидан божхона назоратини таъминлаш мақсадида божхона органларининг мансабдор шахслари амалга оширадиган операциялар мажмуи.…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА РЕЖИМИ
  БОЖХОНА РЕЖИМИ – ЎзРнинг божхона чегараси орқали божхона мақсадларида олиб ўтиладиган товарлар ва транспорт воситаларининг мақомини белгиловчи қоидалар мажмуи. Божхона…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА СИЁСАТИ
  БОЖХОНА СИЁСАТИ – божхона тизими орқали амалга ошириладиган ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги чоралар ва йўналишлар мажмуи. Б.с. давлат органларининг муайян…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ТАЪМИНОТИ КАФОЛАТИ
  БОЖХОНА ТАЪМИНОТИ КАФОЛАТИ – божхона ҳуқуқида божхона таъминотини бузмасдан ёки баклар, хоналар ёхуд ўровларни бузмай туриб хоналар, контейнерлар, бакларнинг ёки…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ТАШУВЧИСИ
  БОЖХОНА ТАШУВЧИСИ – товарлар ташишни божхона кузатувини қўлламаган ва божхона тўловлари тўланишини таъминловчи гаров суммаларини киритмаган ҳолда божхона назорати остида…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ТИЗИМИ
  БОЖХОНА ТИЗИМИ – 1). Умумий ва йиғма тушунча бўлиб, у нафақат божхона сиёсатини амалга оширишни таъминловчи давлат ва нодавлат тузилмаларини,…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ТРАНЗИТИ
  БОЖХОНА ТРАНЗИТИ – бир божхона пунктидан бошқа божхона пунктига божхона назорати остида транспортда ташишдан иборат. Икки божхона органи ўртасида, шу…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИ
  БОЖХОНА ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИ – бажарилиши ЎзР божхона органлари томонидан назорат қилинадиган, қонунчилик актлари ва халқаро шартномаларда назарда тутилган ЎзР божхона чегарасидан…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ҲУҚУҚИ
  БОЖХОНА ҲУҚУҚИ – божхона ҳуқуқий муносабатларини тартибга солувчи норматив ҳуқуқий меъёрлар йиғиндиси. Мамлакатимиз ҳуқуқ тизимида б.ҳ. мустақил ҳуқуқ. Б.ҳ. фан…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ҲУДУДИ
  БОЖХОНА ҲУДУДИ – давлатнинг божхона ҳуқуқи тўлиқ амал қиладиган ҳудуд. Одатда давлатнинг божхона ҳудуди унинг қуруқликдаги ҳудуди, ҳудудий ва ички…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ҲУЖЖАТЛАРИ
  БОЖХОНА ҲУЖЖАТЛАРИ – божхона муассасаларининг мансабдор шахслари томонидан тегишли тартибда тузилган, тасдиқланган ва берилган ҳужжатлар, товар ва транспорт воситаларини божхона…
  Continue reading »
 • БОЖХОНА ВАКИЛИ
  БОЖХОНА ВАКИЛИ – божхонанинг экспорт учун маҳсулот етказиб берувчи ёки уни импорт бўйича олувчи корхоналар, бирлашмалар ва ташкилотларда транспорт воситалари,…
  Continue reading »
 • БРИГАДА ТАРЗИДА МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИК
  БРИГАДА ТАРЗИДА МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИК - ходимлар моддий жавобгарлиги турларидан бири. Бунда пул ёки товар моддий бойликлар биргаликда меҳнат фаолиятини амалга…
  Continue reading »
 • БЎЛИНАДИГАН АШЁ
  БЎЛИНАДИГАН АШЁ – ФКнинг 88-м.да қуйидагича таъриф берилган: бўлиш натижасида ҳар қайси қисми бутуннинг хоссаларини ўзида сақлаб қоладиган ва шу…
  Continue reading »
 • БЎЛИНМАЙДИГАН АШЁ
  БЎЛИНМАЙДИГАН АШЁ – ФК 88-м.да қуйидагича таъриф берилган: бўлиш натижасида қисмлари дастлабки ашёнинг хоссаларини йўқотадиган, унинг хўжалик (мақсадли) аҳамиятини ўзгартирадиган…
  Continue reading »
 • БЎНАК
  БЎНАК – шартнома ёки битим бўйича бир тараф иккинчи тарафга бажариладиган иш, кўрсатиладиган хизмат учун олдиндан қисман ҳақ тўлаш. Олдиндан…
  Continue reading »
 • БУЙРУҚ
  БУЙРУҚ – маъмурий ҳуқуқда яккабошчиликка асосланган ҳуқуқий ҳужжат. Муайян муассаса ёки бошқа ташкилот олдида турган асосий ва кундалик вазифаларни ҳал…
  Continue reading »
 • БУЙРУҚ ТАРТИБИДА ИШ ЮРИТИШ
  БУЙРУҚ ТАРТИБИДА ИШ ЮРИТИШ – фуқаролик суд ишларини юритишнинг бир тури. Суд буйруғини чиқариш учун судга мурожаат этилган талаб низосиз…
  Continue reading »
 • БУЙРУҚ ЁКИ БОШҚА ВАЗИФАНИ ИЖРО ЭТИШ
  БУЙРУҚ ЁКИ БОШҚА ВАЗИФАНИ ИЖРО ЭТИШ – буйруқ ёки бошқа фармойишни, шунингдек, мансаб вазифаларини қонунан бажариш туфайли зарар етказилган бўлса,…
  Continue reading »
 • БУРЧ
  БУРЧ – фуқаролик ҳуқуқи субъектлари зиммасига қонун ҳужжатлари, шартнома, иш муомаласи одатлари бўйича юкланган мажбурият тушунилади. Бурчнинг мазмуни субъект томонидан…
  Continue reading »
 • БУТУНЖАҲОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ТАШКИЛОТИ (БИМТ)
  БУТУНЖАҲОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ТАШКИЛОТИ (БИМТ) – ҳукуматлараро халқаро ташкилот. Штаб–квартираси Швейцариянинг Женева шаҳрида жойлашган. БИМТ Бирлашган Миллатлар Ташкилоти мақоми б-н…
  Continue reading »
 • БУЮРТМА
  БУЮРТМА – шартнома бўйича бир тараф (буюртмачи)нинг иккинчи тараф (пудратчи, ижрочи, бажарувчи)га муайян ишни бажариш ва унинг натижасини топшириш ёки…
  Continue reading »
 • БУЮРТМАЧИ
  БУЮРТМАЧИ – шартнома бўйича ўзига ёки учинчи шахсларга хизмат кўрсатилиш, иш бажарилиши, ашё ёхуд мол-мулк топширилиши тўғрисида топшириқ берган шахс.…
  Continue reading »
 • БУЗИШ ҚУРОЛЛАРИ
  БУЗИШ ҚУРОЛЛАРИ – криминалистика фанига оид атама. Жиноятчилар кўпинча турли хил объектларга, турар жойларга ўзларининг жиноий мақсадларини амалга ошириш учун…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ
  БЮДЖЕТ (инглизча – ҳамён, маблағ) - белгиланган муддат (й., квартал) учун ишлаб чиқилган, меъёрлаштирилган ҳамда қонуний равишда тасдиқланган даромадлар ва…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ДОТАЦИЯСИ
  БЮДЖЕТ ДОТАЦИЯСИ – ўз даромадлари ва бюджетни тартибга солувчи бошқа маблағлар етишмаган тақдирда қуйи бюджетнинг харажатлари б-н даромадлари ўртасидаги фарқни…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ИНТИЗОМИ
  БЮДЖЕТ ИНТИЗОМИ – барча корхона, муассаса, ташкилотлар ва мансабдор шахслар учун мажбурий бўлган бюджетга пул ўтказиш ва бюджет маблағларини сарфлашнинг…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ИНТИЗОМИНИ БУЗИШ
  БЮДЖЕТ ИНТИЗОМИНИ БУЗИШ – бюджет талабларига риоя этмаслик натижасида бюджетда асоссиз тақчиллик пайдо бўлиши, талаб қилинган воситалар, маблағлар б-н муҳтож…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ МУАССАСАЛАРИ
   БЮДЖЕТ МУАССАСАЛАРИ – аксарият ёки барча давлат ёки маҳаллий бюджет воситаларидан маблағ б-н таъминланадиган муассасалар. Бундай ташкилотларга бошқарув органлари, армия,…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТИ
  БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТИ – муайян даврда бюджет даромадларининг бюджет харажатларидан ортиқ бўлган суммаси. (муал. - А.Ли)
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ССУДАСИ
  БЮДЖЕТ ССУДАСИ – юқори бюджетдан қуйи бюджетга ёхуд республика бюджетидан резидент–юридик шахсга ёки чет давлатга қайтариш шарти б-н ажратиладиган маблағ.…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ СТАТИСТИКАСИ
  БЮДЖЕТ СТАТИСТИКАСИ – аҳоли турли ижтимоий гуруҳларининг турмуш даражасини ўрганувчи статистика. Бюджет текширувлари натижасида олинган статистик маълумотларни ишлаб чиқиш ва…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ СЎРОВИ
  БЮДЖЕТ СЎРОВИ – бюджет таснифи бўйича тушумларни шакллантириш ва бюджетдан маблағ ажратиш тўғрисидаги сўров. ЎзР Молия вазирлиги ҳар й. ЎзР…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ СУБВЕНЦИЯСИ
  БЮДЖЕТ СУБВЕНЦИЯСИ – қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда муайян мақсадларга сарфлаш шарти б-н юқори бюджетдан қуйи бюджетга қайтармаслик шарти б-н…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ТАҚЧИЛЛИГИ
  БЮДЖЕТ ТАҚЧИЛЛИГИ – бюджетдаги харажатларнинг даромадлардан устун бўлиши. Камомад режали равишда белгиланиши ҳам мумкин. Кўпинча Б.т. режалаштирилган бюджет б-н ижро…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТИ
  БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТИ – зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш б-н боғлиқ бўлган ўз фаолиятини амалга ошириши учун Давлат бюджетидан маблағ ажратиш назарда…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТИНИНГ СМЕТАСИ
  БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТИНИНГ СМЕТАСИ – асосий режали ҳужжат бўлиб, ташкилотлар фаолияти ҳамда хўжалик ва маданий қурилиш бўйича марказлаштирилган тадбирларни амалга ошириш…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ТАСНИФИ
  БЮДЖЕТ ТАСНИФИ – давлат бюджети тузилмасига кирувчи бюджетлар даромадлари ва харажатларини, шунингдек, унинг тақчиллигини молиялаштириш манбаларини гуруҳлаш. Б.т. Давлат бюджетини…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ТИЗИМИ
  БЮДЖЕТ ТИЗИМИ – давлат, маъмурий ҳудуд, баъзи муассасалар бюджетларининг иқтисодий муносабатлар ва ҳуқуқий меъёрларга асосланган мажмуи. Б.т. турли даражадаги бюджетлар…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ТРАНСФЕРТИ
  БЮДЖЕТ ТРАНСФЕРТИ – бюджетдан юридик ёки жисмоний шахсга бевосита ёхуд ваколатли орган орқали ажратиладиган қайтарилмайдиган пул маблағлари. (муал. - А.Ли)
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИ
  БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИ – қонунчилик ҳужжатлари б-н тартибга солинган давлат бюджетини тузиш, кўриб чиқиш, қабул қилиш ва ижро этиш, назорат қилиш,…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТДАН АЖРАТИЛАДИГАН МАБЛАҒЛАРНИ ТАҚСИМЛОВЧИЛАР
  БЮДЖЕТДАН АЖРАТИЛАДИГАН МАБЛАҒЛАРНИ ТАҚСИМЛОВЧИЛАР – тегишли бюджетлар ва харажатлар сметаларидан тасдиқланган параметрлар доирасида бюджетдан ажратиладиган маблағларни тасарруф этиш ҳуқуқи берилган…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТДАН МОЛИЯЛАШ
  БЮДЖЕТДАН МОЛИЯЛАШ – давлат бюджетидан давлат буюртмаларини амалга ошириш, давлат дастурларини бажариш, давлат ташкилотларини сақлаш б-н боғлиқ харажатларга пул маблағлари…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМАЛАР
  БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМАЛАР – давлатнинг давлат бюджетига кирмайдиган ва аниқ мақсадларга мўлжалланган пул маблағлари. Б.т.ж. – молиявий тизимнинг янги бўғинларидан…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ
  БЮДЖЕТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ – бюджетни тузиш, кўриб чиқиш, тасдиқлаш ва ижро этишнинг режали жараёни. Б.р.нинг асосий вазифаси иқтисодни кўтариш учун зарур…
  Continue reading »
 • БЮДЖЕТНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
  БЮДЖЕТНИ ТАРТИБГА СОЛИШ - бюджет тизими даромадларини тақсимлашнинг асосий вазифаси. ЎзР Давлат бюджети даромадларини алоҳида бюджетлар ўртасида шундай қайта тақсимлашдан…
  Continue reading »

Фикр билдиринг

yoki
Saytga kirganingizdan so‘ng fikr bildirish imkoniyatiga ega bo‘lasiz
Юқорига